Strážní služba

Strážní služba
Strážní a ochranná služba je zaměřena zejména na plnění úkolů k zajištění ochrany života a zdraví osob a k ochraně majetku. Službu je možné využívat formou náhradního plnění dle Zákona č. 435 / 2004 Sb. o zaměstnanosti dle § 81 odst. 2 písm. b.V případě , že zaměstnavatel má více jak 50% zaměstnanců OZP.

Standardní poskytování služby obsahuje:
kontrola vstupu a osob do objektu a jejich evidence
kontrola vjezdu a výjezdu vozidel do a z objektu a jejich evidence
kontrola oprávněnosti vstupu do prostor chráněných EZS, systémem CCTV a kvalifikovaný zásah v případě vyhlášení poplachového signálu
zajištění klíčového režimu v objektu (výdej / příjem klíčů)
příjem poštovních zásilek v mimopracovní době klienta
kontrola dodržování protipožárních opatření, zajištění ohlašovny požárů
periodické hlídkování zaměřené na vizuální kontrolu neporušenosti perimetru objektu
výskyt osob v jeho těsné blízkosti
ochrana zaměstnanců klienta před nežádoucími osobami,
kontrola neporušenosti inženýrských sítí
kontrola technologických celků
adekvátní reakce a zásah v případě havárie inženýrských sítí a při živelné pohromě (požár, voda, vichr apod.)
zásah v případech k ochraně života a zdraví osob a k ochraně majetku klienta
včasné a kvalifikované zajištění místa v případě spáchání trestného činu až do příchodu Policie ČR, nebo jiných odpovědných bezpečnostních složek státní správy
ostraha majetku uloženého v místech mimo standardní skladové plochy a úložiště
obchůzková kontrolní činnost je dokladována systémem KOS (Kontrolní obchůzkový systém), PES (Pochůzkový elektronický systém), nebo FLEXIS
operativní posílení služby v případě vzniku mimořádné události (požár, živelné pohromy, havárie apod.
Přesný rozsah poskytované služby a pracovních činností bezpečnostních pracovníků je dohodnut na základě individuálních potřeb klienta

Pasec © 2015 # Designed by Css3templates.co.uk